Waarom een privacyverklaring?

Bentacera hecht grote waarde aan de bescherming van de privacy van alle personen van wie zij gegevens verwerkt. Onder Bentacera wordt verstaan Bentacera B.V. ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 01110339. Bentacera behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de bepalingen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) en de Uitvoeringswet AVG. Volgens deze wetten is Bentacera verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit betekent dat Bentacera de doelen en de middelen voor de verwerking van gegevens bepaalt en dat zij verantwoordelijk is voor de naleving van de wettelijke eisen. In deze Privacyverklaring informeren wij jou hoe wij dat doen.

Op wie is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle personen die in dienst zijn en op externe medewerkers (zoals uitzendkrachten, gedetacheerden, ZZP’ers). Daarnaast verwerkt Bentacera ook gegevens van oud-personeelsleden en van personen die aangegeven hebben werkzaam te willen zijn voor Bentacera (sollicitanten). Ook op hen is deze Privacyverklaring van toepassing.

Wat zijn persoonsgegevens en welke persoonsgegevens verwerkt Bentacera?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Het kan met betrekking tot deze verklaring gaan om jouw naam en (privé-)contactgegevens en elk ander gegeven dat aan jou gekoppeld is of kan worden, waaronder bijvoorbeeld e-mailadres, personeelsnummer, BSN, locatiegegevens, inlogcode, gegevens over verzuim, bankgegevens, etc.

Wat wordt verstaan onder verwerking van persoonsgegevens?

Onder een verwerking van persoonsgegevens wordt elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens verstaan. Je kunt hierbij denken aan het verzamelen, opslaan, wijzigen, raadplegen, doorzenden of vernietigen van gegevens.

Met welk doel verwerken wij jouw gegevens?

Bentacera verzamelt en verwerkt persoonsgegevens met het doel de arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht uit te voeren, de personeels- en salarisadministratie uit te voeren, de pensioenaanspraken te kunnen regelen en personeel te werven en te selecteren. Verder voor diverse doelen die hiermee samenhangen, waaronder het uitvoeren van het personeelsbeleid, de verzuimregistraties en het beheren van verzuimdossiers, interne controle en bedrijfsbeveiliging, scholing en opleiding, de behandeling van geschillen, het doen uitoefenen van de accountantscontrole en alle overige (wettelijke) taken die volgen uit de uitvoering van de arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht. 

Bentacera gebruikt jouw gegevens niet voor geautomatiseerde besluitvorming. Je gegevens worden wel gebruikt voor analyses met als doel het HR-beleid te verbeteren.

Waarom mogen wij jouw gegevens verwerken?

Volgens de AVG kunnen wij jouw persoonsgegevens alleen rechtmatig verwerken als daarvoor een geldige rechtsgrond bestaat. Bentacera hanteert voor sollicitanten, medewerkers en andere personen die werkzaam zijn voor Bentacera de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

 • voor het aangaan en de uitvoering van een overeenkomst (de arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht);
 • om de wet na te leven, o.a. in het kader van boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en overige dwingende wet- of regelgeving;
 • uitdrukkelijke toestemming;
 • gerechtvaardigde belang.

Het gebruik van bijzondere persoonsgegevens door Bentacera

Gezondheidsgegevens: In het kader van verzuim kan het zijn dat gegevens hierover worden verwerkt. Dit gebeurt alleen door bevoegde personen en instanties, waaronder (bedrijfs-)artsen en UWV. Zij hebben een geheimhoudingsplicht.

Ontvangst van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden zoveel mogelijk verzameld bij de medewerker zelf. Er kunnen gegevens door anderen aangeleverd worden zoals door een assessmentbureau. Hiervoor heb jezelf toestemming gegeven. 

Verstrekking van persoonsgegevens en toegang tot de persoonsgegevens

Bentacera zal gegevens van medewerkers alleen verstrekken aan personen die belast zijn met of leiding geven aan de uitvoering van de arbeidsovereenkomst of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken.

Naast de medewerkers van de afdeling HR, de afdeling facilitaire zaken, de afdeling IT en de betrokken leidinggevenden, kunnen dat ook externe personen of organisaties zijn, waaronder:

 • de leverancier van het personeels-/salarisadministratiesysteem;
 • de IT provider;
 • de leasemaatschappij;
 • de verzekeraar en intermediair inzake pensioen, inkomens- en ongevallenverzekering
 • een assessmentbureau;
 • BHG (bedrijfshulpverlening);
 • de bedrijfsarts;
 • de belastingdienst;
 • het UWV.

Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

Bentacera heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Bentacera heeft een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en met inachtneming daarvan fysieke en elektronische maatregelen getroffen.

Bentacera heeft verder een privacybeleid vastgesteld. Daarmee wordt geborgd dat:

 • de persoonlijke levenssfeer van medewerkers van wie persoonsgegevens worden verwerkt wordt beschermd tegen misbruik van die gegevens en tegen het verwerken van onjuiste gegevens;
 • wordt voorkomen dat persoonsgegevens worden verwerkt voor een ander doel dan het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen;
 • de rechten van de medewerkers worden beschermd.

Als uitwerking van het beleid heeft Bentacera alle verwerkingen, waaronder ook de verwerkingen met betrekking tot het personeel, vastgelegd in een register van verwerkingsactiviteiten. In dit register is vastgelegd:

 • met welk doel de gegevens worden verwerkt;
 • op welke grondslag de gegevens worden verwerkt;
 • de omschrijving van de gegevens;
 • aan wie de gegevens worden verstrekt;
 • wie er toegang tot de gegevens hebben;
 • hoe de gegevens zijn beveiligd;
 • hoe lang de gegevens worden bewaard.

Wat zijn jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens?

Op verzoek kun je inzage krijgen in het eigen personeelsdossier. Je kunt aan de functionaris voor gegevensbescherming (FG) van Bentacera verzoeken om de gegevens van jouw dossier in te zien, te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze gegevens feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Uiteraard geldt dit laatste niet als Bentacera een verplichting heeft om de gegevens te verwerken. Verder heb je het recht om bezwaar te maken en jouw gegevens te laten overdragen. De FG handelt dit onderzoek in overleg met de verantwoordelijke HR-medewerker af.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Bentacera bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist. Bentacera legt de bewaartermijn vast in het verwerkingsregister. Voor sollicitanten geldt een bewaartermijn van 4 weken. Bentacera bewaart persoonsgegevens 2 jaar nadat het dienstverband of de werkzaamheden zijn beëindigd. Langer bewaren van de gegevens doet Bentacera alleen als het bewaren van de persoonsgegevens noodzakelijk is om aan een wettelijke bewaarplicht te voldoen.

Waar kan ik terecht met vragen over mijn persoonsgegevens?

Voor het uitoefenen van jouw rechten als betrokkene voor jouw persoonsgegevens en alle overige vragen met betrekking tot jouw gegevens kun je terecht bij de functionaris voor gegevensbescherming van Bentacera. Deze kan worden bereikt via e-mail: [email protected]. Tot slot heeft iedereen van wie gegevens worden verwerkt het recht om hierover een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. Dit is de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).